To Top
SPOT 2D
SPOT 2D Idea
 1. 1. Ka?dy producent chce wiedzie? o dostarczaniu produkt?w do punkt?w sprzeda?y.
 2. 2. Ka?dy dystrybutor codziennie zbiera informacje w swoim systemie danych.
 3. 3. My zbieramy informacje o przesuni?ciach towar?w na ca?ym ci?gu dystrybucji i ??czymy je w centralnej bazie danych – otwieramy czarn? skrzynk?!
Schemat przep?ywu danych SPOT2D
im_pl2
Zalety wprowadzenia
Wzrost sprzeda?y pow. 20% przez:
 • optymalizacje ko?c?wek u dystrybutor?w;
 • dok?adnej i szybkiej analizy sprzeda?y.
Wzrost wynik?w finansowych przez:
 • obni?enie stan?w magazynowych na wszystkich poziomach dystrybucji;
 • zwi?kszenie precyzji planowania sprzeda?y do 85-90% na 1 rok do przodu.
Polepszenie relacji z dystrybutorami przez:
 • stosowanie jednego kana?u przep?ywu informacji oraz korzystanie z jednolitych danych;
 • wyznaczenie konkretnych cel?w oraz odpowiedniej oceny ich realizacji;
 • wsp?lne osi?gni?cie dalszych cel?w biznesowych.
Obni?enie wewn?trznych koszt?w na zbieranie i obr?bk? informacji do 100% oraz globalna zmiana jej jako?ci.
* Statystyki na bazie wynik?w u klient?w, stosuj?cych SPOT2D w ci?gu 1 roku.
Analityka
 • Prosty w obs?udze interfejs
 • Szybkie raporty nie wymagaj?ce szybkich ??czy
 • R??norodne sposoby otrzymania raport?w – na stronie, Excel, e-mail, no?nik
 • Statyczne, dynamiczne, por?wnawcze oraz specjalne raporty
 • Konstruktor raport?w zawieraj?cy kryteria oraz filtry:
  • Handel detaliczny, na skrzynki, w jednostkach miary oraz pieni?dzu (2 opcje);
  • Ilo?? punkt?w, do kt?rych dostarczono towar;
  • detaliczne obj?cie, dystrybucja, dost?pno?? niezb?dnych produkt?w.
 • Poszerzona analiza ko?c?wek u dystrybutor?w:
  • Ilo?? zaleg?ych towar?w wed?ug produkt?w oraz dystrybutor?w;
  • Raport o poziomie zaleg?o?ci (wyj?tkowo w SPOT2D);
  • Straty przez niedob?r towaru;
  • Codzienny monitoring brak?w.
 • Lista klient?w, kt?rzy nie otrzymali towaru
 • Kontrola polityki cenowej dystrybutor?w
 • Raport zwrot?w ze sprzeda?y detalicznej
 • Dystrybucja produkt?w w zestawach (asortymentu obowi?zkowego)
 • Monitoring aktywno?ci u?ytkownik?w strony
Baza punkt?w sprzeda?y
 • Codzienne uzupe?nienie bazy punkt?w sprzeda?y
 • Dodawanie danych punktu sprzeda?y:
  • Dane geograficzne (miasto, wojew?dztwo) – przez Pradata;
  • Rodzaje i kategorie punkt?w sprzeda?y – przez klienta;
  • Relacje z sieciami handlowymi;
  • Oraz inne parametry.
 • Opcja automatycznego zamkni?cia nie aktywnych punkt?w
 • Opcja scalenia punkt?w handlowych
 • Opcja dedykowania do punkt?w handlowych dodatkowej informacji:
  • dane o POS-materia?ach;
  • integracja z systemem SPOT2R oraz raportami od agent?w handlowych;
  • zewn?trzne dane o sytuacji w punktach handlowych.
Zam?wienia dystrybutor?w
 • Utworzenie zam?wienia dystrybutora w oparciu o zalecane (wobec bie??cych ko?c?wek oraz prognoz sprzeda?y) – sprecyzowanie zam?wienia
 • System podpis?w elektronicznych na etapach tworzenia zam?wienia (dystrybutor–przedstawiciel handlowy-dyrektor handlowy–ksi?gowo??) – systemowe tworzenie zam?wie?
 • Kontrola harmonogramu zam?wie? i dostaw, zagadnie? logistycznych
 • Automatyczne wprowadzenie zam?wienia do systemu producenta (1С, Navision, JD Edwards, Axapta, SAP R3 oraz inne)
 • Informacja na stronie o wprowadzaniu zam?we? do dystrybutor?w
 • Potwierdzenie otrzymania towaru przez dystrybutora
 • Weryfikacja r??nic pomi?dzy zam?wieniem a dostawami na ka?dym etapie realizacji zam?wienia
 • Wyliczenie sprzeda?y dystrybutor?w na podstawie poprzednich czy bie??cych stan?w oraz wyda? z magazynu
Technologia i bezpiecze?stwo
SPOT2D – SaaS serwis, rozwijaj?cy si? od 2009 roku.
SPOT2D stworzony w oparciu o LAMP:
 • Open-source (system z kodem otwartym);
 • Sysytem operacyjny serwera – Linux;
 • Web-serwer – Apache;
 • J?zyk programowania web-dodatk?w – PHP;
 • Baza danych – MySQL (replikacje).
SPOT2D oparty na w?asnej metodologii gromadzenia, obr?bki oraz analizy danych.
Procesy techniczne oraz biznesowe s? zorganizowane tak, ?eby zachowa? maksymaln? niezawodno?? i bezpiecze?stwo danych naszych klient?w:
Sta?y dost?p:
 • Nasze serwery s? na wiod?cych hosting placykach Niemiec;
 • Ka?da strona spot2d.com stron? lustrzan? celem stabilnego dost?pu;
 • Prowadzimy ci?g?y serwis oraz aktualizacje serwer?w.
Poufno?? danych:
 • Nasz klient jest wy??cznym w?a?cicielem wszystkich swoich danych (de-jure i de-facto);
 • Wykonujemy kopie zapasowe wszystkich danych zgodnie z formu?? 10 dni/5 tygodni/5 miesi?cy;
 • Wszystkie transfery odbywaj? si? przez bezpieczny HTTPS-protok??.
Bezpiecze?stwo dost?pu:
 • Dost?p u?ytkownik?w mo?e by? ograniczony wed?ug:
  – Statusu (Administrator, Opiekun klienta, Opiekun dystrybutora);
  – Obj?to?ci danych (zespo??w dost?pnych dystrybutor?w i towar?w).
 • Has?a s? przechowywane w formacie md5;
 • Zapis w systemie czynno?ci dokonywanych przez u?ytkownik?w;
 • Zapis i kontrola czasy oraz adresu IP ka?dego logowania do strony.
SPOT 2R
Biznes zalety
Efektywno?? ca?ego systemu dystrybucji!
Precyzyjne oraz szybkie zam?wienie
Zwi?kszenie zysk?w:
 • Bardziej wydajna praca agent?w handlowych;
 • Obni?enie koszt?w na opracowanie wynik?w;
 • Optymalna sprzeda? – Brak prze?adowania towarem – Terminowe p?atno?ci;
 • Optymalne zam?wienia – Niema brak?w towaru – Wzrost sprzeda?y.
Wyj?tkowe narz?dzie komunikowania si? (tekst, pliki, zdj?cia)
Narz?dzie kontroli w czasie rzeczywistym (zesp?? oraz sprzeda? detaliczna)
“Biuro w kieszeni” – informacja «w terenie»:
 • Cennikach i promocjach;
 • Dost?pie do ko?c?wek towaru w centralnym magazynie;
 • Sytuacji finansowej klienta;
 • Historii transakcji;
 • Informacji o produktach, klientach i promocjach.
Zalety technologii
 • Wyj?tkowo szybkie gromadzenie i wymiana danych, analiza on-line;
 • Brak papierowych raport?w;
 • Sta?y dost?p do informacji bie??cych, «biuro w kieszeni»;
 • Proste kierowanie ka?d? struktur? zespo?u oraz asortymentu (zmiana form ksi?gowo?ci oraz aktualizacja systemu on-line);
 • Mo?liwo?? gromadzenia wi?kszej ilo?ci danych (+zdj??);
 • Niezale?no?? od urz?dze?, wystarczy Internet;
 • Bezpiecze?stwo przechowywania danych.
Zakres Zastosowania
Dajemy zespo?om nowe narz?dzie!
 • Agenci handlowi (VAN selling) – pe?nowarto?ciowe miejsce do handlu z samochodu;
 • Sales agents (van-selling) – functional working place for sales from car;
 • Merczandajzerzy – gromadzenie informacji oraz zdj?? w sprzeda?y detalicznej bez ogranicze?;
 • Promotorzy, Audytorzy – elastyczne sprawozdania w r??nych formach.
Mobilny interface
 • Przegl?d tras, pocz?tek i zako?czenie pracy.
 • Wprowadzenie nowego punktu handlowego (nazwa, adres) oraz wizyta do niego.
 • Redagowanie danych punktu handlowego oraz os?b kontaktowych.
 • Przegl?danie listy punkt?w handlowych oraz historii wizyt.
 • Informacja o urodzinach os?b kluczowych.
 • Serwis wiadomo?ci – przychodz?ce, wychodz?ce, wysy?anie nowych.
 • Informacje o wizycie:
  • dok?adne dane o punkcie handlowym;
  • wprowadzenie ko?c?wek towaru w punkcie sprzeda?y;
  • wprowadzenie zam?wienia, informacja o produkcie, historia zam?wie? i dostaw, ceny, zalecenia do zam?wienia;
  • wprowadzenie innych danych (pobranie got?wki, komentarz);
  • wprowadzenie danych merczandajsingu (feisingi, ceny, materia?y reklamowe, standardy merczandajzingove konkurencja);
  • zdj?cia z wizyty.
 • Wprowadzenie danych o stanach magazynowych.
System Analityczny
On-line dane – On-line analizy!
 • Zawsze aktualna baza danych punkt?w handlowych z pe?n? informacj?
 • Monitorowanie wizyt i sprawdzenie odbytych tras
 • Termin i czas wizyty
 • Obserwowanie dzia?a? zespo?u
 • Analiza zam?wie?
 • Analiza ko?c?wek towaru w detalu
 • Analiza dostaw
 • Analiza zgodno?ci realizacji zam?wie?
 • Analiza dzia?a? konkurent?w
 • Fejsingi, dystrybucja i ceny detaliczne
 • Standardy merczandajzingu oraz POS-materia?y
 • Analiza akcji promocyjnych
 • Obs?uga storczekow superwajzerow
 • Baza danych zdj??
Administrowanie
Proste administrowanie ka?dej struktury!
 • Obs?uga listy korzystaj?cych, prawa dost?pu oraz wprowadzenie hierarchii wsp??pracownik?w;
 • Nadz?r wymiany danych z ERP-systemem;
 • Obs?uga zasob?w danych – rodzaje punkt?w handlowych, struktury;
 • Wprowadzanie i korekta tras;
 • Dost?p do ustawie? bazowych systemu;
 • Korekta rodzaj?w raport?w merczandajzingowych;
 • Planowanie inwentaryzacji
Wymagania techniczne
Wymagania do urz?dze? mobilnych:
 • Rodzaj urz?dzenia – tablety, komunikatory, notebooki;
 • Kompaktowo??, solidna obudowa, czas pracy oraz ?ywotno?? baterii;
 • Android 4.4+ / iOS;
 • Ekran od 4 cali;
 • Obecno?? 3G/GPRS;
 • Gwarancja oraz dost?pno?? serwisu;
Wymagania dotycz?ce operator?w (dla Web-CRM wersji):
 • Obecno?? dobrego sygna?u w kraju (3G, GPRS);
 • Mo?liwo?? ograniczenia dost?pu tylko do jednej strony www;
 • Zaleca si? korzystanie z numeru tylko do transferu danych;
 • Optymalna przepustowo?? ??cza miesi?cznie na jednego u?ytkownika – 100 Mb.